REGULAMIN KONSUMENCKI AKCJI SHIMANO ROD TEST CENTER

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki konsumenckie w ramach akcji Shimano Rod Test Center – zwanej dalej „Akcją”.
 2. Czas trwania akcji zostaje określony w terminie od 1.02.2024 do 1.01.2026 roku i może zostać przedłużony w inicjatywy organizatora. Stroną umowy z konsumentem jest sklep, w którym konsument dokona zakupu wędziska i który, został przez firmę Shimano określony mianem Rod Test Center, zwany dalej „Sklepem”.
 3. W ramach Akcji sklep umożliwia konsumentowi zakup wybranych wędzisk Shimano, udostępnionych w specjalnej strefie jako wędziska testowe, oznaczonych specjalną naklejką „Rod Test Center”, z możliwością ich zwrotu na niżej określonych zasadach:
  1. Konsument nabywa wędzisko na zasadach ogólnych, w cenie określonej przez Sklep, otrzymując paragon (fakturę), będący podstawą do późniejszego zwrotu
  2. Konsument korzysta z wędziska w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, z czego 5-tą dobę uznaje się za ostatni dzień, w którym konsument może dokonać zwrotu w sklepie stacjonarnym, w godzinach otwarcia danego sklepu.
  3. Konsument zwraca wędzisko do sklepu, otrzymując zwrot pełnej wartości wędziska zgodnie z wystawionym przez Sklep paragonem (fakturą).
 4. W ramach Akcji konsumentowi przysługuje prawo do korzystania z wędziska zgodnie z przeznaczeniem, tj. przede wszystkim zgodnie z parametrami wędziska, w szczególności z ciężarem wyrzutowym, opisanym na blanku wędki i wyrażonym w gramach.
 5. Przed zakupem, Konsument jest zobligowany do dokładnego sprawdzenia wędziska w sklepie w obecności sprzedawcy i zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących stanu wędziska, w tym w szczególności: widocznych pęknięć blanku lub uszkodzenia przelotek, jeśli takowe występują.
 6. W każdym sklepie, będącym częścią programu Shimano Rod Test Center (oznaczony specjalną naklejką informującą na drzwiach wejściowych), konsument otrzymuje dodatkowo prawo do otrzymania prezentu, jeśli po okresie testowania, zdecyduje się na zakup dowolnego wędziska z serii wymienionych poniżej w punkcie c):
  1. W przypadku wędzisk wymienionych poniżej w punkcie c), limitowany kubek z grawerem Shimano oraz komin, o łącznej wartości 59,00 PLN
  2. W przypadku wędzisk wymienionych poniżej w punkcie c), zakupionych wspólnie z dowolnym, wyprodukowanym w Japonii, kołowrotkiem lub multiplikatorem Shimano, pod warunkiem zakupu takiego zestawu na jednym dowodzie zakupu (paragon), limitowany kubek z grawerem Shimano, komin oraz kubek termiczny z grawerem, o łącznej wartości 159,00 PLN
  3. Wykaz wędzisk objętych programem Rod Test Center, biorących udział w promocji z oferty specjalnej, których zakup jest nagradzany dodatkowymi prezentami:
 • Shimano Tribal TX Ultra
 • Shimano Tribal TX9B
 • Shimano Tribal TX7A
 • Shimano Aero Pro
 • Shimano Aero X7
 • Shimano Poison Adrena
 • Shimano Expride
 • Shimano Zodias
 • Shimano Lesath Seatrout
 • Shimano Aspire Seatrout
 • Shimano Lunamis
 • Shimano Dialuna
 • Shimano Soare XR
 • Shimano Yasei LTD
  1. W celu otrzymania dodatkowych, darmowych produktów opisanych powyżej w punkcie 6 a) oraz 6 b), konsument musi wypełnić formularz na stronie https://campaign.fishingshimano.com/fishing-rod-campaign/ i zarejestrować swój zakup.

UWAGA: PRZY ZAKUPIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ WĘDKI Z WYMIENIONYCH W PUNKCIE C), NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZE DLA KAŻDEJ WĘDKI OSOBNO, DODAJĄC ZDJĘCIE TEGO SAMEGO PARAGONU (FAKTURY). 

 

§ 2

UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Uczestniczyć w Akcji mogą wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają wszystkie wymogi opisane w paragrafie niniejszym oraz wykonają czynności, o których mowa w § 3 poniżej.
 2. Uczestniczyć w Akcji mogą wyłącznie osoby:
  1. pełnoletnie;
  2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji lub Węgier.
  4. będące konsumentami, w rozumieniu przepisów prawa.
 3. Osoby, które uczestniczą w Akcji, zwane są „Uczestnikami”.
 4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Koszt jaki ponosi konsument w związku z udziałem w Akcji to koszt zakupu sprzętu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

 

 

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

 

 1. Konsument ma prawo do zakupu i korzystania z wybranych, oznaczonych specjalną naklejką wędzisk z oferty sklepu, w okresie 5 dni roboczych, z gwarancją możliwości ich zwrotu i odzyskania pełnej kwoty widniejącej na paragonie (fakturze). 
 2. Wybrane wędziska wchodzące w regulamin Akcji są oznaczone specjalną naklejką „Shimano Rod Test Center”. Wędziska nieoznaczone w ten sposób nie są objęte prawem zwrotu i obowiązują w ich przypadku ogólne zasady ustalone przez lokalne przepisy prawa. 
 3. Konsument ma prawo do używania wędziska do łowienia ryb i zwrócenia go mimo ewentualnych, widocznych śladów używania (np. płytkich rys na lakierze, pyłu z plecionki na przelotkach), to znaczy takich, które nie wpływają na parametry pracy wędziska.
 4. Konsument ma obowiązek wyczyścić wędzisko przed zwróceniem go do sklepu
 5. W przypadku złamania lub uszkodzenia wędziska, zastosowanie ma procedura identyczna ze standardową procedurą reklamacyjną, w której serwis Shimano Polska sp. z.o.o. ocenia powód powstania uszkodzenia, stwierdzając, czy uszkodzenie powstało w wyniku wady produktowej, czy niewłaściwych działań użytkownika. 
 6. W przypadku złamania lub uszkodzenia wędziska testowego, sklep ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy i przyjąć uszkodzony towar w procedurze postępowania reklamacyjnego, która trwa od 2-3 tygodni, z czego konsument otrzymuje informację zwrotną od Sklepu w terminie 2 tygodni od dnia rozpoczęcia procedury.
 7. Sklep ma prawo do dokładnego sprawdzenia zwracanej wędki i ujawnienia ewentualnych uszkodzeń w toku procesu sprawdzania wędziska, w tym do przeprowadzenia testu ugięcia wędziska, mogącego ujawnić ewentualne pęknięcia w strukturze blanku, powstałe na skutek urazu mechanicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, a konsument ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 
 8. Konsument, w ramach prawa do zwrotu produktu w terminie 5 dni roboczych ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by zwracane wędzisko wyglądało i prezentowało stan techniczny identyczny z tym, jaki miało ono w momencie zakupu.
 9. We wszelkich innych kwestiach nie opisanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają lokalne przepisy prawa.

 

§ 4

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje w zakresie przebiegu Akcji promocyjnej (dalej zwane „Reklamacjami”) mogą być zgłaszane drogą e-mailową na adres e-mailowy: spofmarketing@shimano-eu.com. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania wiadomości e-mail. 
 2. Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Akcji. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika, dokładny adres uczestnika, podpis uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora dotyczącej rozpatrzenia Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie e-mailowej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik ma prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Sklepu oraz publikowany jest na stronie https://campaign.fishingshimano.com/fishing-rod-campaign/ 
 2. Udział uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad, zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator na mocy Regulaminu nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń niż wyraźnie przewidziane w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio. 
 5. Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 roku.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa, w zależności od kraju, w którym dokonany był zakup: Polski, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji lub Węgier.