REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania

z Bonów Podarunkowych.

 

II. Definicje. 

 

1. Bon podarunkowy (wersja papierowa)– bon wydawany na okaziciela, sprzedawany w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym haczykowo.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl  - wyłącznie stacjonarnieprzy ul. Przemysłowej 3 w Rzeszowie.

 

Bon podarunkowy (wersja elektroniczna)– bon, sprzedawany w  sklepie internetowym haczykowo.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności wyłącznie za towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym w domenie www.haczykowo.pl

 

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym haczykowo.pl;

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

5. Sklep internetowy – strona internetowa działająca w domenie www.haczykowo.pl

 

6. Salon Wędkarski haczykowo.pl – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży bony podarunkowe mieści się przy ul. Przemysłowej 3 w Rzeszowie.

7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym haczykowo.pl, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;

8. Wydawcą – jest Emdex Renata Świątek z siedzibą w Zaczernie 1160; 36-062 Zaczernie; Polska; NIP: 5170012281, prowadzący sklep stacjonarny przy ulicy: Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów oraz sklep internetowy pod adresem: www.haczykowo.pl


III. Warunki ogólne.

 

1. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości 100zł, 200zł, 300zł, 500zł, 1000zł (ceny zawierają 23% VAT) w wersji papierowej lub elektronicznej. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.

2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.haczykowo.pl.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.

4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.

5. Bon Podarunkowy w wersji papierowej może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl na ulicy Przemysłowej 3 w Rzeszowie, natomiast Bon Podarunkowy w wersji elektronicznej może być zrealizowany tylko w sklepie internetowym.

 

6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy     z roszczeniami w tym zakresie.

8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów. Do bonu podarunkowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

 

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy – wersja papierowa - stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl

b. Bon Podarunkowy  - wersja elektroniczna – stanowi formę zapłaty za towary nabyte w sklepie internetowym haczykowo.pl

c. Zakupy realizowane Bonem Podarunkowym nie łączą się z żadnymi innymi promocjami – towary zakupione przez Bon Podarunkowy są zawsze w cenie regularnej produktu.

d. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
e. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
f. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
g. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
h. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

 

V. Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu, umieszczonym na stronie internetowej www.haczykowo.pl.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

1.Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.


2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub w sklepie internetowym.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

REGULAMIN VOUCHERÓW JAKO NAGRÓD W ZAWODACH WĘDKARSKICH

 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania       z Voucherów jako nagród w zawodach wędkarskich zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

 

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane wyłącznie w sklepie internetowym haczykowo.pl

 

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl

 

3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży towary, działająca w domenie  www.haczykowo.pl;

6. Salon Wędkarski haczykowo.pl – sklep stacjonarny, w którym oferowane są Vouchery

7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w sklepie internetowym haczykowo.pl, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;

8. Wydawcą – jest Emdex Renata Świątek z siedzibą w Zaczernie 1160; 36-062 Zaczernie; Polska; NIP: 5170012281, prowadzący sklep stacjonarny przy ulicy: Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów oraz sklep internetowy pod adresem: haczykowo.pl


III. Warunki ogólne. 

 

1. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl Vouchery na towary znajdujące się w regularnej sprzedaży w sklepie internetowym jako nagrody w zawodach wędkarskich. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 

2. Wartość Voucherów oraz ich wzory są indywidualnie ustalane  z Nabywcą.

 

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.


4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez Posiadacza w sklepie internetowym haczykowo.pl.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia towarów w cenach regularnych, nie podlegających żadnym promocjom.

 

6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.


7. Okres ważności Vouchera wynosi 2 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.


8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za towary nabyte w sklepie internetowym haczykowo.pl;
b. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

V. Postanowienia końcowe

 

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.


2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.


3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Wędkarskim haczykowo.pl lub sklepie internetowym.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Centrum Noszenia oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.