1. Zawody odbędą się na łowisku „Łowisko Extra-Carp Radymno” w terminie
19-23 Czerwca 2024r.

2. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

3. W zawodach może wziąć udział każdy. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach za pisemną zgodą opiekuna prawnego, pod opieką osoby dorosłej. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób + team runner.

4. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejność losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

5. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska  za pomocą łódki zdalnie sterowanej lub pontonu. Można nęcić i wywozić zestawy za pomocą łódek zdalnie sterowanych, nęcić również rakietą zanętową. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

6. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska „Łowisko Extra-Carp Radymno” oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

7. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi  ziarnami z wyjątkiem orzecha tygrysiego. Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

8. Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

9. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu oraz karpi powyżej 15kg, jeżeli zgłoszony karp nie ma 15 kg to od jego rzeczywistej wagi odejmowany będzie 1kg. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 5 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać jedną rybę.

10. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

11. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

12. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy. Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

13. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

Zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających

14. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

15. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

16. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

17. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

18. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

19. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

20. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

23. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

24. WAŻNE: Każda drużyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania kapoków! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływających. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce. Dodatkowo jest zakaz pływania w woderach.

25.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np. pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

26. Zezwala się na używanie silników elektrycznych.

27. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

28. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H.

29. V Zawody Karpiowe Salonu Wędkarskiego haczykowo.pl są eliminacjami do Extreme Carp Competition. W przypadku braku chęci wzięcia udziału w zawodach przez drużynę, która zwycięży, start w zawodach może zostać oddany tylko i wyłącznie za pośrednictwem Organizatora.

30. Wpisowe za drużynę wynosi 2000 zł, jeśli któraś z drużyn zdecyduje się na team runnera dopłaca dodatkowo 250 zł.

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zadatku. Zadatek wynosi 50% wpisowego, płatny do 7 dni roboczych od zgłoszenia startu . Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zadatek. Po zaksięgowaniu zadatku drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość. W przypadku chęci wpłacenia wpisowego gotówką, również istnieje taka możliwość.

Drugą ratę należy wpłacić do 30 maja 2024r. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej. Zadatek zostaje zwrócony tylko w przypadku znalezienia drużyny zastępczej, ewentualnie zwrot jest rozpatrzony indywidualnie

 Program zawodów

19.06.2024

godz. 9:30 - zbiórka, rejestracja, poczęstunek, losowanie stanowisk

godz. 12 - wyjazd na stanowiska - dostęp do wody

godz. 14 - start zawodów

23.06.2024

godz. 9 - zakończenie zawodów

godz. 11 - ogłoszenie wyników