Regulamin Konkursu

„Konkurs paragonowy – MYSTERY BOX od Navitas”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Konkurs paragonowy – MYSTERY BOX od Navitas” (dalej: "Konkurs") oraz fundatorem nagród jest Salon Wędkarski haczykowo.pl mieszczący się przy ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 517-001-22-81, (dalej: "Organizator").

2. Celem Konkursu jest promowanie zakupu produktów i usług oferowanych do nabycia w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 3, 35-105 Rzeszów jak i sklepie internetowym www.haczykowo.pl

3. Konkursem objęte są wszelkie produkty Marki Navitas oferowane w w/w lokalizacjach (dalej: "Produkty Promocyjne"),

4. Konkurs jest organizowany w terminie od 04.11-30.11.2022

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniająca warunki ust. 3 poniżej.

2. Organizator może uwarunkować udział w Konkursie Uczestnika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych od udzielenia ustnej zgody przez jego przedstawiciela ustawowego.

§ 3

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest MYSTERY BOX w skład którego wchodzi bluza, spodnie oraz t-shirt o łącznej wartości około 500 złotych brutto. Nagroda zostanie wybrana przez Organizatora losowo w rozmiarze wybranym przez zwycięzcę.

(dalej: "Nagroda")

2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub na jakikolwiek inny ekwiwalent.

3. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zakupu w sklepie stacjonarnym haczykowo.pl oraz/lub w sklepie internetowym www.haczykowo.pl produktu marki Navitas i zgody na udział w konkursie przez wrzucenie paragonu do urny znajdującej się w sklepie stacjonarnym haczykowo.pl, czy też wyrażenie zgody podczas dokonywania transakcji w sklepie internetowym www.haczykowo.pl i wpisaniu wiadomości do sprzedającego „Wyrażam zgodę na udział w konkursie MYSTERY BOK od Navitas”.

2. Nagroda będzie losowana wśród Uczestników, którzy do końca dnia 30.11.2022 zakupią produkt marki Navitas

3. W Konkursie uwzględniane są paragony fiskalne oraz faktury VAT. Każdy dowód zakupu może być zgłoszony do Konkursu wyłącznie jeden raz (bez względu na wartość zakupu). Im więcej dowodów zakupu tym większe szanse na wygraną.

4. Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. W przypadku posiadania wielu dowodów zakupu spełniających regulaminowe kryteria, kupony będą odkładane i losowany będzie inny Uczestnik Konkursu.